Do nového školního roku s novou jazykovou učebnou...

   Stává se již téměř pravidlem, že letní prázdniny jsou obdobím, kdy se škola v Sudicích promění ve staveniště. Letos nás čekalo vybudování multifunkční učebny v doposud nedokončeném a nevyužitém podkroví nad hlavním vstupem a šatnami základní školy.  Stavební práce se rozběhly již na začátku června 2019 a realizovala je firma Ostravské stavby a.s.  V průběhu srpna probíhaly dokončovací práce a postupné zařizování. Učebnu vybavila nábytkem Moderní škola s.r.o. a interaktivní technikou specialista na jazykové laboratoře AV Media a.s. Všechny práce byly ukončeny v termínu a v posledním týdnu prázdnin se mohlo kolaudovat. Žáci a učitelé mají nyní k dispozici učebnu, která svými funkčními vlastnostmi umožní především zefektivnit výuku cizích jazyků. Digitální jazyková laboratoř s 22 ks počítačových stanic je umístěna podél obvodu třídy. Střední část učebny je vybavena žákovskými stoly a židlemi pro variabilní použití, mobilním interaktivním dotykovým displejem a mnoha dalšími pomůckami. V přední části multimediální učebny se nachází pódium, které slouží ke kontaktní výuce cizího jazyka. Příjemným bonusem navíc jsou i boční a zadní skladovací prostory, které vznikly v nejvíce sešikmeném půdním prostoru. Na projekt “ Vybudování odborné učebny v ZŠ Sudice“, podávaný v rámci 46.  Výzvy IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL, jsme získali dotaci 6,6 mil Kč. Součástí tohoto projektu, který spolufinancovala Evropská unie, bylo i pořízení schodolezu pro bezbariérový přístup a úpravy atria školy. Nemalou finanční částkou se ovšem podílel také zřizovatel školy – Obec Sudice. Nad rámec původního projektu bylo nutné provést navíc opravu části střechy a výměnu oken v nové učebně.

   To však zdaleka nebyly všechny práce, které o prázdninách ve škole probíhaly.  Zároveň s budováním nové učebny byla rovněž zahájena 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace v přízemí  hlavní budovy a zcela nenápadně a ve stínu velkých akcí byla dokončena i rekonstrukce žákovské knihovny. Zatímco v knihovně jsme téměř hotovi a čekáme pouze na nové židle, s 2. etapou rekonstrukce elektroinstalace budeme pokračovat opět v příštím roce.

   Chtěla bych touto cestou poděkovat našemu zřizovateli za realizaci nákladného projektu nové učebny, financování a zaštítění všech rekonstrukcí a zároveň popřát vyučujícím i jejich žákům, aby se jim v nové učebně a zmodernizované knihovně dobře pracovalo.

   Pro všechny rodiče a další zájemce bude nová učebna poprvé zpřístupněna v úterý 17. září 2019 v době třídních schůzek od 15:30 do 17:30 hod. Přijďte se podívat, srdečně zveme.

 Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy