Vyhledávaní
  • Vyberte datum od-do

Podle zákona č. 561/2004 se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada:

– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
– schvaluje školní řád
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
– projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
– projednává inspekční zprávy
– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
– podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Nové volby členů školské rady proběhly v září 2020. Současné složení školské rady:

za zřizovatele:

Iveta Kryštofová

David Vaníček

Eva Jurečková

za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Bc. Zdeněk Hrušťák (Sudice) – předseda školské rady

Veronika Stříbná (Třebom)

Anna Komárková (Rohov)

za pedagogické pracovníky:

Mgr. Lenka Běláková  –  místopředseda školské rady

Mgr. Veronika Chovancová

Mgr. Hana van der Laan