Informace o znovuotevření MŠ V SUDICÍCH  a informace o dodržování pravidel

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 25. 5. 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Provoz mateřské školy se přechodně od 25. 5. 2020  zkracuje o půl hodiny, tj. od 6:30 do 15:30 hod.

 • zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení, bez podepsaného čestného prohlášení dítě nebude přijato do MŠ
 • do MŠ je dítě přijaté zcela zdravé (s rýmou, kašlem, teplotou nebude přijato do MŠ)
 • u dětí, které trpí alergickou reakci, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu
 • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy se pohybuje vždy v roušce, a to pouze po dobu nezbytně nutnou (zejména předání, vyzvednutí dítěte)
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
 • při vstupu do budovy bude u zvonku desinfekční prostředek, před zmáčknutím zvonku žádáme o desinfekci rukou
 • neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem za pomoci personálu školky
 • toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači s desinfekčním prostředkem a jednorázovými rukavicemi – potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí
 • aktivity většinu času budou probíhat venku, pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady a prostranství před budovou školy
 • děti si v přihrádkách (šatně) nebudou nechávat věci
 • v době, kdy jsou mimořádná opatření, nebudeme podávat dětem zubní pastu
 • v případě, že během dne se u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si dítě okamžitě vyzvednout

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

– písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

– písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Rizikové faktory:

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

Čestné prohlášení  ZDE

Informace MŠMT o ochraně zdraví v MŠ ZDE

Školné v období přerušeného provozu MŠ ZDE