Vyhledávaní
 • Vyberte datum od-do

Načítám Akce

« All Akce

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Září 3 @ 8:00 - Prosinec 9 @ 17:00

 

OBECNÉ INFORMACE

 • škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. září 2020, žáci 1. – 5. ročníku mohou využívat ranní i odpolední provoz školní družiny
 • od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • prozatím roušky nejsou pro žáky a zaměstnance školy v době vyučování povinné
 • pobyt zákonných zástupců žáků a cizích osob uvnitř školy bude omezen  (pouze ve vymezených prostorách s povinností použití roušky a dodržování základních hygienických pravidel)
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat

 

POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vzdělávání žáků základní školy probíhá od 1. září 2020 prezenční formou (za přítomnosti žáků ve škole)
 • škola bude poskytovat vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání
 • škola přizpůsobí distanční vzdělávání podmínkám žáků
 • NOVĚ mají VŠICHNI žáci povinnost se distančně vzdělávat
 • v ostatních případech nepřítomnosti žáka nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole)

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 • vstupy do budovy, toalety a učebny jsou vybaveny prostředky k dezinfekci rukou
 • žáci, zaměstnanci a další osoby si pravidelně myjí ruce teplou vodou, případně provádí dezinfekci rukou, používají jednorázové ručníky
 • preventivním opatřením bude pravidelné větrání všech prostor školy, včetně doby výuky (doporučujeme pro tyto případy přizpůsobit oděv  – např. záložní mikina, svetr apod.)
 • důkladný úklid a dezinfekce všech prostor ve škole probíhá pravidelně každý

 

STRAVOVÁNÍ

 • při vydávání obědů budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • zvýšený důraz je kladen na hygienu a úklid prostorů školní jídelny, na dezinfekci povrchů a předmětů, častější větrání
 • děti a zaměstnanci školy si před vstupem do jídelny umyjí ruce či použijí dezinfekci na ruce
 • dětem nebude umožněn samoobslužný výdej jídel, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, saláty,….)
 • v jídelně budou vytvořeny sektory, oddělující jednotlivé třídy
 • v případě zhoršení epidemiologické situace budou muset děti mít v jídelně nasazeny roušky, které si odloží až při samotné konzumaci jídla a pití
 • je zakázáno používat jídlonosiče
 • v případě onemocnění dítěte, bude oběd první den nemoci vydán do jednorázových menu boxů. Pro výdej používat zadní vchod do kuchyně
 • do prostorů školní jídelny je zakázán vstup cizím osobám

 

 PŘÍPADY PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění (tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“)
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

Při zjištění příznaků bude škola volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je vstup do školy umožněn pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost

 

  Příloha:  Postup KHS ke stažení  ZDE

Podrobnosti

Zahájení:
Září 3 @ 8:00
Ukončení:
Prosinec 9 @ 17:00
Rubrika Akce: