Žádost můžete doručit následujícím způsobem:

1. do datové schránky školy fitmhzq

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze podat prostý e-mail)

3. poštou

4. osobním podáním do kanceláře mateřské školy nebo v uzavřené obálce do poštovní schránky před hlavním vchodem do školy

Potřebné náležitosti k přijetí dítěte do MŠ:

· vyplněná žádost o přijetí

· vyplněný evidenční list potvrzený lékařem

· kopie rodného listu

Na základě dodaných žádostí od zákonných zástupců vystaví vedoucí učitelka školy registrační čísla. Ta budou doručena rodičům emailem a poštou, případně osobně při vyzvednutí žádostí.

Tiskopisy k zápisu do MŠ budou k vyzvednutí v kanceláři mateřské školy, základní školy nebo k vytisknutí na webových stránkách školy.  www.skolasudice.cz

Žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list

Čestné prohlášení o očkování

Kritéria 2021

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: “ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2021.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

 •  pravidelná denní docházka
 •  v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné
 •  podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

 •  přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání
 •  povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2021 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

 •  povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2021 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato
 •  obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
 •  ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
 •  povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

ZÁPIS DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 •  Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.
 •  K zápisu 5. 5. 2021 s sebou potřebujete navíc:

· zprávu příp. diagnózu pro účely vzdělávání k zařazení do speciální třídy od logopeda, příp. zprávu od foniatra, neurologa, psychologa, event. jiného odborníka (pokud máte)

· Pokud nebudete při zápisu mít odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do mateřské školy do 12.5.2021. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.